Názov projektu: Priemyselný výskum a vývoj inovačných technológií pre oblasť energetiky

Cieľ projektu: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Stručný popis projektu: Inovácia izolačných materiálov vyrobené na základe novej inovačnej koncepcie (vyrábané zelenou energiou), ktorá bude zostavená na základe analýzy, zberu a vyhodnotenia získaných technických dát.

Výška poskytnutého NFP: 1 196 259,13 €

Názov a sídlo prijímateľa: HELORO s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Komárno

„Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja“