V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
 

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je HELORO s.r.o., so sídlom Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO: 31 413 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37167/B, Kontakt: heloro@heloro.sk Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?
1. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov.
2. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.

Marketingové informácie zasielame e-mailom len s Vaším dobrovoľným súhlasom. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili, alebo poslaním požiadavky na e-mail: osobneudaje@heloro.sk

Osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávnených záujmov na účel uplatňovania právnych nárokov.
 

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?

Využívame služby niekoľkých sprostredkovateľov a tretích strán napríklad na prevádzkovanie našich databáz , zabezpečenie správy domén a webových stránok, právnych služieb a pod..

Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.
 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané na základe súhlasu (na marketingové účely), sme oprávnení spracúvať do dobu na ktorú klient dal súhlas alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou.
 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:
a) právo na prístup k osobným údajom,
b) právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, g) právo podať sťažnosť u dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
 

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: osobneudaje@heloro.sk. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.