29.9.2022
Medzinárodná plynová konferencia

V dňoch 20. až 23. septembra 2022 sa zástupcovia našej spoločnosti zúčastnili na Medzinárodnej plynovej konferencii, ktorá sa konala pod záštitou IGU (International Gas Union – Medzinárodná plynárenská únia) v meste Amsterdam – Holandsko.

Medzinárodná plynová únia je nosnou organizáciou v oblasti zemného plynu, obnoviteľných zdrojov, výskumu-vývoja a inovačných technológií v oblasti energetiky.

IGU začala od roku 2022 svoju činnosť v novom triéniu (trojročné obdobie pre roky 2022 až 2024). V rámci prvého triénia sme boli pozvaný odprezentovať naše know-how, ako i plánované a súčasnosti prebiehajúce výskumno-vývojové aktivity v oblasti energetiky.

V rámci IGU sme boli prizvaní ako členovia skupiny č. I. (responsible sourced gas – zemný plyn), kde budeme vykonávať výskumno-vývojové úlohy – aktivity najmä v oblasti využitia odpadového tepla.

Systém WHR (Waste Heat Recovery – rekuperácia odpadového tepla) pre využitie v kogeneračných zdrojoch bol pre našu spoločnosť zapísaný na Úrade priemyselného vlastníctva SR ako Úžitkový vzor. Tento WHR je veľmi účinný a nákladovo efektívny, je možné ho aplikovať do výrobných a priemyselných prevádzok, ako i do rôznych energetických a teplárenských zdrojov.

O výsledkoch našej práce, v oblasti výskumu a vývoja pre efektívnejšie a ekologickejšie využívanie zdrojov energií, budeme priebežne informovať prostredníctvom odborných článkoch a prezentácií aj na našej internetovej stránke.

Ďalšie významné aktivity našej spoločnosti budú odprezentované aj na Medzinárodnej konferencii – IGRC Lima, ktorá sa uskutoční v Peru pod záštitou IGU v dňoch 24. až 27. októbra 2022. Zároveň na nej budeme nadväzovať dôležité kontakty v oblasti výskumu – vývoja a prezentovať naše know-how v oblasti chránených patentov a úžitkových vzorov.

9.10.2020
Projekty realizované a podporené z verejných zdrojov

Názov projektu: Priemyselný výskum a vývoj inovačných technológií pre oblasť energetiky

Cieľ projektu: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Stručný popis projektu: Inovácia izolačných materiálov vyrobené na základe novej inovačnej koncepcie (vyrábané zelenou energiou), ktorá bude zostavená na základe analýzy, zberu a vyhodnotenia získaných technických dát.

Výška poskytnutého NFP: 1 196 259,13 €

Názov a sídlo prijímateľa: HELORO s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Komárno

„Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja“